Aktualności


Deszcz w czasie żniw nie wszystkim pomógł

Rolnicy, którzy rozpoczęli żniwa, musieli je przerwać z powodu silnych opadów deszczu i gradu. Żniwa się opóźniają, a materiał jest wilgotny, więc koszty zbiorów będą wyższe – komentuje aktualną sytuację Jerzy Szymański z Polskiej Grupy Nasiennej.

Warunki pogodowe sprawiły, że wiele odmian pszenżyt już porasta w kłosach. Część rzepaków mogło zostać uszkodzone w wyniku silnych opadów deszczu i gradu. Opady sprzyjają natomiast producentom mleka i bydła – zapas wody jest wystarczający na co najmniej dobry trzeci pokos. Mogą pomóc też kukurydzy.

Susza poza kontrolą na plantacjach traw

Skutki zmian pogodowych silnie odczuwają też hodowcy traw, gdzie zbiory są zaawansowane w 70-80 proc. Kontraktacja traw w Polsce rośnie – wg. danych PIORIN wynosi obecnie prawie 27 tys. ha w porównaniu do 21 tys. ha rok wcześniej, ale do utrzymania tendencji wzrostowej niezbędne jest wdrożenie narzędzi pomocowych. Mimo, że w ciągu kilkunastu lat obszar plantacji nasiennych trawy wzrósł niemal trzykrotnie, wciąż nie ma ustalonych form odszkodowań za szkody wywołane przez suszę.

Należy zastanowić się nad wdrożeniem niezbędnych rozwiązań, w tym przede wszystkim rozszerzeniem zakresu upraw objętych szacowaniem suszy, aby rolnicy hodujący nasiona traw mieli możliwość uzyskania odszkodowań z tytułu poniesionych strat.

Plantacje traw nasiennych oraz użytki zielone to jedyne rośliny próchnicotwórcze, które w okresie posusznym gromadzą wodę. Ci rolnicy, którzy w płodozmianie mają trawy od 20  lat nie narzekają tak mocno na suszę w tym roku. U nich na polach próchnica często przekracza 5 proc., a średnia dla kraju jak wynika z badań IUNG z 2017 roku to 1,95 proc. – dodaje Jerzy Szymański.

Susza głównym tematem spotkania w HR Bartążek

W dniach 21-22 czerwca w siedzibie Hodowli Roślin Bartążek Grupa IHAR odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Grupy Nasiennej i sekcji traw Polskiej Izby Nasiennej. Dominował temat suszy i sposobów zapobiegania jej skutkom w przyszłości. Uczestnicy podkreślali rolę kwalifikowanego materiału siewnego i wspólnej polityki jakości branży nasiennej.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm nasiennych zgodnie twierdzą, że mając na uwadze panujące w Polsce anomalia pogodowe, szczególną rolę odgrywać powinien kwalifikowany materiał siewny.

– Zwiększenie udziału kwalifikowanego materiału siewnego jest jedną z metod radzenia sobie z postępującymi zmianami klimatycznymi i wciąż pogarszającym się stanem gleb w Polsce – mówi Witold Sapiński, przedstawiciel Polskiej Grupy Nasiennej.

Badania gleb w Polsce wykazują niski udział próchnicy, odpowiedzialnej m.in. za magazynowanie wody. Zasobność w węgiel organiczny wynosi 1,25 proc., podczas gdy gleby o zawartości węgla poniżej 1,7 proc. uważa się za zdegradowane.

– Rolnicy powinni pamiętać też, że podczas suszy najlepiej sprawdzą się odmiany bogate w krzemionkę. Pomagają też opryski substancjami z zawartością tytanu. Z kolei mieszkanki traw z motylkowatymi sprzyjają zwiększaniu ilości próchnicy – dodaje Witold Sapiński.

Sposoby na wyższe plony

To właśnie mając na względzie warunki biologiczne – zwiększenie wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego może podnieść efektywność upraw. To zasługa wieloletnich badań nad jakością i jak najlepszym dopasowaniem jego cech do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych, jak również do produkcji nowoczesnych odmian, które pomogą osiągnąć wyższe plony.

Wspólna polityka jakości

Na spotkaniu omówiono również najważniejsze postulaty firm nasiennych. Branża prowadzi zaawansowane rozmowy na temat wspólnej polityki jakości umów kontraktacyjnych oraz warunków skupu nasion – mamy świadomość, że kwalifikowany materiał siewny jest drogi, a dopłaty zbyt niskie, dlatego chcemy zaproponować rozwiązania, które mogłyby zwiększyć jego udział w produkcji rolnej – podsumowują przedstawiciele Polskiej Grupy Nasiennej.

Jaki jest kierunek rozwoju polskiej branży nasiennej?

W dniach 21-22 czerwca 2018 r. Polska Grupa Nasienna oraz przedstawiciele sekcji traw z Polskiej Izby Nasiennej spotkają się, aby rozmawiać o przyszłości rynku producentów nasion.

Hodowla Roślin Bartążek Grupa IHAR, która będzie gospodarzem spotkania, zaprezentuje wyniki badań hodowli twórczej nowych odmian oraz przedstawi plan inwestycyjny i nową strategię rozwoju marki Hodowli Roślin Bartążek.

Spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie dalszego rozwoju polskiego rynku produkcji nasion traw.

Jak mówią przedstawiciele Polskiej Grupy Nasiennej – Środowisko musi zastanowić się nad wspólną strategią dotyczącą promowania żywienia paszami objętościowymi z traw. Niezbędne jest wypracowanie zasad wspólnej polityki jakościowej przy prowadzeniu skupu nasion traw i drobnonasiennych na terenie Polski. W szczególności przy produkcji mleka należy uświadomić rolników i konsumentów, aby poszukiwali towaru, który opiera się na systemie żywienia trawami. To samo dotyczy również polskich hodowców gęsi, bydła mięsnego i baraniny.

Badania naukowe dowodzą, że wiele substancji aktywnych i prozdrowotnych, w tym witamina A + E mające w swoim działaniu zapobieganie chorobom nowotworowym, w sposób doskonały przenoszą się z trawy do organizmu zwierzęcego i również produktów takich jak sery i twarogi. Są to czynniki, które wyróżniają trawy na tle wszystkich innych pasz objętościowych. W szczególności jest to strategiczna przewaga nad paszami objętościowymi z kukurydzy. Żywienie mieszankami traw jest najtańszym sposobem suplementacji organizmu zwierząt, a następnie wspierania suplementacji organizmu człowieka.

Oświadczenie PGN w sprawie protestu rolników w Warszawie

W imieniu Polskiej Grupy Nasiennej chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jako  polscy prywatni producenci  materiału siewnego  dostrzegamy problemy ze spadkiem opłacalności produkcji rolnej. Jesteśmy przekonani, że jedynie wspólne stanowisko rolników i ich kontrahentów w sprawie utrzymania wysokiej jakości rodzimych produktów wspieranych przez polską technologię, może być odpowiedzią na zgłoszone przez protestujących postulaty. 

Problemy, o których mówili rolnicy manifestujący w Warszawie dotyczą różnych sektorów rolnictwa. Świadczy o tym obecność nie tylko producentów warzyw, ale również hodowców bydła mięsnego i mlecznego. Czarny rynek jest zagrożeniem także dla producentów nasion kwalifikowanych i wpływa niekorzystnie na efekty uzyskiwane np. w produkcji pasz objętościowych.

Jesteśmy zgodni, że niezbędne jest wypracowanie nowych metod kontroli towarów wwożonych do Polski oraz sprzedawanych na rynkach nieprofesjonalnych, targowiskach i internecie. Dokładamy starań, aby zwrócić uwagę na potrzebę edukacji społeczeństwa i samych rolników. W tym celu niezbędna jest merytoryczna debata o tym, jak odróżnić produkty z poszczególnych rynków tak, aby konsument mógł wybierać i wspierać polskich czy europejskich rolników swoimi decyzjami.

Nowe zasady dla podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa

Powołując Polską Grupę Nasienną wielokrotnie podkreśliliśmy, że niezbędne jest wsparcie polskich producentów rolnych przez Państwo. Branża nasienna, która kilkadziesiąt lat temu zajmowała wiodącą pozycję w Europie, dziś walczy o rynek  z międzynarodowymi korporacjami  i nierównym prawem w wielu państwach  UE. Kluczem do sukcesu polskiego rolnictwa są przejrzyste zasady dotyczące utrzymania wysokiej jakości produkcji i wzrost eksportu. W tym celu planujemy wprowadzenie wspólnych wzorów umów kontraktacyjnych standaryzujących politykę jakość całej Polskiej Grupy Nasiennej. To odpowiedź na oczekiwania płynące z Europy i Azji, gdzie poszukuje się dużych partii  produktów wysokiej jakości. Tylko wspólna strategia współpracy z zagranicą, która będzie potrafiła  wypromować towary wyróżniające się jakością, może poprawić kondycję polskiego rolnictwa.

Chcemy również zwrócić uwagę, że w polskich firmach nasiennych pracują światowej klasy eksperci, technologowie i naukowcy, którzy opracowują coraz doskonalsze odmiany nasion. Rolnicy korzystając z wiedzy ekspertów otrzymują pewny materiał wysokiej jakości, gwarantujący bezpieczeństwo i wydajność plonów. Coraz bardziej zaawansowana genetyka umożliwia poprawę opłacalności, ale wymiana materiału siewnego w Polsce jest zbyt niska. Jak wynika z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli o spółkach hodowli roślin – Polska zajmuje ostatnie miejsce w UE pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty deklarujemy otwartość na dialog w celu wypracowania płaszczyzny do współpracy. Jednocześnie podkreślamy, że jedynie odpowiednio skonstruowane prawo i edukacja społeczeństwa może zagwarantować bezpieczeństwo żywności i ochronić interesy rodzimych hodowców, którzy oferują najwyższej jakości produkty, zasilając jednocześnie polską gospodarkę. Dlatego jako Polska Grupa Nasienna będziemy mocno wspierać polskich rolników w tym producentów nasion, owoców i warzyw. Opłacalność produkcji rolniczej w znacznym stopniu opiera się na właściwym doborze materiału siewnego. Powinni o tym pamiętać nie tylko ogrodnicy, ale wszyscy rolnicy, a w szczególności producenci bydła mlecznego.

Powstaje Polska Grupa Nasienna

Podczas Targów FERMA w Łodzi swoją działalność oficjalnie zainaugurowała Polska Grupa Nasienna – inicjatywa zrzeszająca przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych. Grupa stawia sobie za cel zwiększenie udziału nasion polskich odmian na rynku krajowym i zagranicznym poprzez m.in. promocję polskiej genetyki i budowanie świadomości znaczenia polskich nasion wśród rolników.

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swoje działania grupa chce zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję polskiego nasiennictwa. Działania grupy skierowane są do trzech głównych grup odbiorców: organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby wypracować wspólne działania mające na celu promocję polskich nasion, rolników – w zakresie budowania świadomości znaczenia polskich nasion dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych, którzy  zaangażują się we wspólną inicjatywę.

Priorytety Polskiej Grupy Nasiennej zostały również przedstawione Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zadeklarowało otwartość na dialog w celu wypracowania płaszczyzny do współpracy.

Polskie firmy nasienne oferują rodzimym rolnikom materiał siewny, który ze względów biologicznych i ekonomicznych najlepiej odpowiada potrzebom lokalnego rynku rolnego – mówi Przemysław Sowul, przedstawiciel Polskiej Grupy Nasiennej. – Wiedza i doświadczenie polskich hodowców roślin sprzyja odbudowie znaczenia polskich odmian na rynku europejskim. Podkreślić trzeba, jak dużą rolę pełnią producenci kwalifikowanego materiału siewnego – rolnicy korzystając z wiedzy ekspertów otrzymują pewny materiał wysokiej jakości, gwarantujący bezpieczeństwo i wydajność plonów. Posiadając tak duży potencjał oraz sprzyjające warunki klimatyczno-glebowe, polskie nasiennictwo powinno odbudować pozycję Polski jako czołowego  producenta nasion traw w Europie.

Do końca lat 80. Polska była jednym z największych producentów i eksporterów nasion traw w Europie. Dzisiaj ok. 50 proc. nasion traw na naszym rynku pochodzi z impor­tu. Wysokiej jakości materiał siewny nowych odmian to nośnik postępu biologicznego, który jak podaje MRiRW odpowiada w ok. 60 proc. za wzrost plonowania upraw roślin.

Wysoka efektywność uprawy polskich odmian to rezultat wieloletnich badań nad jakością i jak najlepszym dopasowaniem odmian do lokalnych warunków – dodaje Witold Sapiński, reprezentujący Polską Grupę Nasienną. – Postęp w tej dziedzinie będzie możliwy, gdy przedsiębiorstwa hodowlane pozyskają na ten cel odpowiednie środki. Podstawą do ich uzyskania jest zwiększenie popularności i promocja tych odmian w kraju i zagranicą przy szczególnym uwzględnieniu ich wysokiej konkurencyjności.

Jak podkreślają przedstawiciele grupy, zwiększenie udziału nasion polskich odmian o 5 proc. względem odmian zagranicznych w skali dwóch, trzech lat, byłoby satysfakcjonującym wynikiem. Polska posiada olbrzymi kapitał społeczny, który należy wykorzystać. Doświadczenie producentów i wiedza oparta na technologii, jak również potencjał naukowy i hodowlany przy odpowiednim marketingu daje szansę na ekspansję eksportową krajowych firm nasiennych.

Polska Grupa Nasienna na targach FERMA w Łodzi

W dniu 17 lutego o godzinie 10:00 podczas konferencji na Targach FERMA w Łodzi Polska Grupa Nasienna oficjalnie zainicjuje swoją działalność. Podczas spotkania członkowie nowej inicjatywy zrzeszającej polskich producentów nasion zaprezentują postulaty i cele Grupy. Przedstawiciele Grupy będą mówić o szansach i zagrożeniach dla rozwoju polskiego rolnictwa oraz działaniach planowanych przez PGN na rzecz rozwoju polskich odmian nasion.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję inaugurującą działalność Polskiej Grupy Nasiennej:

Jaka jest przyszłość polskiego rolnictwa?

Genetyka, nauka, współpraca – inicjatywa na rzecz promocji i rozwoju polskich odmian nasion
Targi FERMA 2018 w Łodzi 17 lutego, godzina 10:00 sala D, EXPO Hala
Polską Grupę Nasienną reprezentować będą przedstawiciele firm członkowskich:
  • Witold Sapiński , Kalnas Sp. z o.o.
  • Przemysław Sowul, Sowul&Sowul Sp. z o.o.
  • Zbigniew Manias, Firma Nasienna Granum Sp. J.
  • Michał Gawroński, Agronas Sp. z o.o.
Do udziału w konferencji zapraszamy wystawców zainteresowanych potencjalną współpracą, odwiedzających targi FERMA oraz przedstawicieli mediów i wszystkie osoby związane z rynkiem nasion. W celu potwierdzenia obecności prosimy o wysłanie wiadomości mailowej o treści „Akredytacja” na adres: biuro@polskagrupanasienna.pl